กล่องกระดาษ

แตะที่ชนิดกระดาษเพื่อชมตัวอย่างกระดาษ

ชนิด แกรม ขนาด
230 40" x 47"
280, 350, 450 39.75" x 47"
150 35" x 47"
230 46" x 32"
335 46.5" x 31"
150 35" x 47"
185 40" x 48"